Nye naboer i nytt leilighetsbygg

Som vi amfiboere er blitt gjort kjent med både via info fra vårt styre og i informasjonsmøte holdt 25. august, ligger det an til at vi får nye naboer i et nytt leilighetsbygg på nedsiden av enden av vår lavblokk.

Utbygger er Tobb og planarbeidet utføres av PKA Arkitekter. Bygget kommer på tomten hvor det i dag står en enebolig, et hus som ble ødelagt av brann 28. mai i år.

– Men det er ikke brannen som er årsak til at vi nå etter alle solemerker får nye naboer i et nytt leilighetsbygg, sier vår styreleder Trond Heimdal og tilføyer:

– Arbeidet med dette prosjektet ble igangsatt allerede i februar.

Det nye bygget et tenkt å inneholde 18 leiligheter og over 4 etasjer. 

Så hvordan vil dette berøre oss i Bergheim Amfi? Vil det få negative konsekvenser, vil vi bare i svært liten grad bli berørt, eller vil dette kanskje til og med være positivt for oss amfiboere? 

Hva skjer?

Det største spørsmålet er hvordan adkomsten til det nye bygget blir. Utbygger har skissert en løsning med en noe utvidet og forbedret utgave av veien som i dag allerede går bort til eksisterende bolig. Denne løsningen er barnehagen imot fordi det vil føre til økt trafikk og redusert trafikksikkerhet.

Barnehagens ledelse peker på en løsning med vei på nedsiden av barnehagen. Dette vil i så fall bety en svært mye dyrere og mer komplisert løsning all den stund hovedvannledning vil bli berørt. Likevel har vi i sameiet sagt at vi støtter et fremlegg fra barnehagen om en slik løsning av adkomst til det nye bygget.

Dersom man likefullt lander på adkomst med den allerede eksisterende veien, blir vi i amfiet bare i liten grad berørt. Trond Heimdal sier:

– Veien blir litt utvidet, inklusive fortau, på bekostning av nedsiden av vår tomt. Veien vil bli oppgradert med asfalt, og utvidelsen vil bare i liten grad ta noe av vår eiendom. Parkeringsplassen vår blir ikke berørt. Så er det klart at våre beboere som bor ytterst i lavblokk vil merke økt trafikk. Men økt fortetting av boliger er noe vi må akseptere i en by som vår.

– Hva med utsikten for amfiboerne som bor i endeleilighetene  i lavblokk?

– Her viser skissene at toppen på det nye bygget ikke skal komme høyere enn taket på dagens hus. Videre vil noen svært høye furutrær som i dag skygger for utsikt bli fjernet. 

I sum kan det se ut som om beboerne i disse leilighetene, opp til og med fjerde etasje, kan komme positivt ut av dette med hensyn til utsikt og solforhold.

– Felles renovasjonsløsning for barnehage, Bergheim Amfi og Bergheimsveien 26 er også et viktig moment. Hvordan kan det bli?

– Det er laget et forslag med åtte nedsenkede «søppel-containere» plassert på samme område som vår plast- og papir-container i dag står. Dette vil på flere måter være positivt for oss. For det første blir det økt kapasitet. For det andre vil en nedsenket løsning være en oppgradert løsning, som også vil hindre at utenforstående svinger innom og kaster sitt avfall i våre containere. En nedsenket løsning betyr låste containere. Vi vil få en «nøkkel» til å låse opp.

– Vil økt antall søppelcontainere bety færre parkeringsplasser for oss?

– Nei, faktisk kan det bety én plass mer – der hvor dagens to restavfallscontainere står.

– Vi er gitt en frist til 8. september med å komme med tilbakemeldinger til prosjektledelsen. Når kan vi se for oss at byggearbeidet starter?

– Så langt har vi ikke fått noen tidsplan utover at det er antydet byggestart en eller annen gang i løpet av neste år, sier Trond Heimdal.

TEKST: TORE SÆTHER

Sammendrag fra informasjonsmøtet 25. august

Tema:
Varsel om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan av Bergheimsvegen 26, gnr./br.nr. 62/69

Styreleder redegjorde for tidlig informasjon fra Tobb, møter med ulike aktører (barnehagen, utbygger etc.) og mottatte papirer om detaljregulering av eiendommen 52/69 fra arkitektfirmaet PKA i Trondheim.

Det ble redegjort for ulike alternativer for adkomst til tomta og utbygging av en mindre leilighetsblokk med opp til 18 leiligheter.

Adkomsten kunne gjøres på forskjellig måter; 

  • Vei nedenfor barnehagen, men som på grunn av hovedvannledning i området vil vanskeliggjøre en slik løsning og av den grunn også vil bli betraktelig dyrere enn andre løsninger. (Dette er heller ikke tatt inn i forslag til detaljert reguleringsplan). Dette er den foretrukne løsningen for barnehagen.)
  • Øvrige alternativer innebærer innkjørsel via eksisterende vei inn til barnehagen samt bruk av noen mindre tomteområder i overkant av barnehagen og av tomta til Bergheim Amfi. 
  • Disse valgene er mulig å kombinere med felles avfallssystemer for Bergheim Amfi, barnehagen og Bergheimsvegen 26.
  • I den påfølgende debatten var det mange spørsmål og synspunkter som kan oppsummeres slik:


– Nybygget må ikke overstige 4 etasjer og at det trekkes mot skogen slik at utsikt og solgang ikke forringes.

– Vei forbi vår eiendom er vanskelig, men barnehagen har pga. trafikksikkerhet tunge argumenter for å gå imot en slik løsning.

– Viktig for oss å opprettholde antall parkeringsplasser.

– Det er viktig å støtte barnehagens innspill til reguleringsplanen.

– Viktig at det sendes innspill til forslag til detaljert reguleringsplan for når detaljert reguleringsplan er vedtatt, gir den tyngde til utbyggers argumenter ved valg av løsninger innenfor planens avgrensning.

– Følge opp sprengningsarbeider på byggetomta slik at eventuelle sprengnings- og setningsskader oppdages.

– Følge med på belastninger i byggeperioden.

– Arbeide for at utbygger tar kostnadene ved eventuelt felles søppelanlegg.

Styreleder oppfordret sameierne til å sende inn forslag og synspunkter til arkitektfirmaet og kopi til styret.

Synspunkter sendes til:          hilde.nessa@pka.no / pka@pka.no

Alternativt telefon:    959 63 122

Kopi til styret:             styret@bergheimamfi.no

Ytterligere info:                      www.pka.no/aktuelt

Fristen er satt til 8. september 2021. 

Til stede på møtet:
46 beboere, inklusive fem styremedlemmer.