Nye naboer i nytt leilighetsbygg

Fremhevet

Som vi amfiboere er blitt gjort kjent med både via info fra vårt styre og i informasjonsmøte holdt 25. august, ligger det an til at vi får nye naboer i et nytt leilighetsbygg på nedsiden av enden av vår lavblokk.

Utbygger er Tobb og planarbeidet utføres av PKA Arkitekter. Bygget kommer på tomten hvor det i dag står en enebolig, et hus som ble ødelagt av brann 28. mai i år.

– Men det er ikke brannen som er årsak til at vi nå etter alle solemerker får nye naboer i et nytt leilighetsbygg, sier vår styreleder Trond Heimdal og tilføyer:

– Arbeidet med dette prosjektet ble igangsatt allerede i februar.

Det nye bygget et tenkt å inneholde 18 leiligheter og over 4 etasjer. 

Så hvordan vil dette berøre oss i Bergheim Amfi? Vil det få negative konsekvenser, vil vi bare i svært liten grad bli berørt, eller vil dette kanskje til og med være positivt for oss amfiboere? 

Hva skjer?

Det største spørsmålet er hvordan adkomsten til det nye bygget blir. Utbygger har skissert en løsning med en noe utvidet og forbedret utgave av veien som i dag allerede går bort til eksisterende bolig. Denne løsningen er barnehagen imot fordi det vil føre til økt trafikk og redusert trafikksikkerhet.

Barnehagens ledelse peker på en løsning med vei på nedsiden av barnehagen. Dette vil i så fall bety en svært mye dyrere og mer komplisert løsning all den stund hovedvannledning vil bli berørt. Likevel har vi i sameiet sagt at vi støtter et fremlegg fra barnehagen om en slik løsning av adkomst til det nye bygget.

Dersom man likefullt lander på adkomst med den allerede eksisterende veien, blir vi i amfiet bare i liten grad berørt. Trond Heimdal sier:

– Veien blir litt utvidet, inklusive fortau, på bekostning av nedsiden av vår tomt. Veien vil bli oppgradert med asfalt, og utvidelsen vil bare i liten grad ta noe av vår eiendom. Parkeringsplassen vår blir ikke berørt. Så er det klart at våre beboere som bor ytterst i lavblokk vil merke økt trafikk. Men økt fortetting av boliger er noe vi må akseptere i en by som vår.

– Hva med utsikten for amfiboerne som bor i endeleilighetene  i lavblokk?

– Her viser skissene at toppen på det nye bygget ikke skal komme høyere enn taket på dagens hus. Videre vil noen svært høye furutrær som i dag skygger for utsikt bli fjernet. 

I sum kan det se ut som om beboerne i disse leilighetene, opp til og med fjerde etasje, kan komme positivt ut av dette med hensyn til utsikt og solforhold.

– Felles renovasjonsløsning for barnehage, Bergheim Amfi og Bergheimsveien 26 er også et viktig moment. Hvordan kan det bli?

– Det er laget et forslag med åtte nedsenkede «søppel-containere» plassert på samme område som vår plast- og papir-container i dag står. Dette vil på flere måter være positivt for oss. For det første blir det økt kapasitet. For det andre vil en nedsenket løsning være en oppgradert løsning, som også vil hindre at utenforstående svinger innom og kaster sitt avfall i våre containere. En nedsenket løsning betyr låste containere. Vi vil få en «nøkkel» til å låse opp.

– Vil økt antall søppelcontainere bety færre parkeringsplasser for oss?

– Nei, faktisk kan det bety én plass mer – der hvor dagens to restavfallscontainere står.

– Vi er gitt en frist til 8. september med å komme med tilbakemeldinger til prosjektledelsen. Når kan vi se for oss at byggearbeidet starter?

– Så langt har vi ikke fått noen tidsplan utover at det er antydet byggestart en eller annen gang i løpet av neste år, sier Trond Heimdal.

TEKST: TORE SÆTHER

Sammendrag fra informasjonsmøtet 25. august

Tema:
Varsel om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan av Bergheimsvegen 26, gnr./br.nr. 62/69

Styreleder redegjorde for tidlig informasjon fra Tobb, møter med ulike aktører (barnehagen, utbygger etc.) og mottatte papirer om detaljregulering av eiendommen 52/69 fra arkitektfirmaet PKA i Trondheim.

Det ble redegjort for ulike alternativer for adkomst til tomta og utbygging av en mindre leilighetsblokk med opp til 18 leiligheter.

Adkomsten kunne gjøres på forskjellig måter; 

  • Vei nedenfor barnehagen, men som på grunn av hovedvannledning i området vil vanskeliggjøre en slik løsning og av den grunn også vil bli betraktelig dyrere enn andre løsninger. (Dette er heller ikke tatt inn i forslag til detaljert reguleringsplan). Dette er den foretrukne løsningen for barnehagen.)
  • Øvrige alternativer innebærer innkjørsel via eksisterende vei inn til barnehagen samt bruk av noen mindre tomteområder i overkant av barnehagen og av tomta til Bergheim Amfi. 
  • Disse valgene er mulig å kombinere med felles avfallssystemer for Bergheim Amfi, barnehagen og Bergheimsvegen 26.
  • I den påfølgende debatten var det mange spørsmål og synspunkter som kan oppsummeres slik:


– Nybygget må ikke overstige 4 etasjer og at det trekkes mot skogen slik at utsikt og solgang ikke forringes.

– Vei forbi vår eiendom er vanskelig, men barnehagen har pga. trafikksikkerhet tunge argumenter for å gå imot en slik løsning.

– Viktig for oss å opprettholde antall parkeringsplasser.

– Det er viktig å støtte barnehagens innspill til reguleringsplanen.

– Viktig at det sendes innspill til forslag til detaljert reguleringsplan for når detaljert reguleringsplan er vedtatt, gir den tyngde til utbyggers argumenter ved valg av løsninger innenfor planens avgrensning.

– Følge opp sprengningsarbeider på byggetomta slik at eventuelle sprengnings- og setningsskader oppdages.

– Følge med på belastninger i byggeperioden.

– Arbeide for at utbygger tar kostnadene ved eventuelt felles søppelanlegg.

Styreleder oppfordret sameierne til å sende inn forslag og synspunkter til arkitektfirmaet og kopi til styret.

Synspunkter sendes til:          hilde.nessa@pka.no / pka@pka.no

Alternativt telefon:    959 63 122

Kopi til styret:             styret@bergheimamfi.no

Ytterligere info:                      www.pka.no/aktuelt

Fristen er satt til 8. september 2021. 

Til stede på møtet:
46 beboere, inklusive fem styremedlemmer.

Kreativiteten blomstrer i 10ende

Fremhevet

Bergheim Amfi skal ikke ta æren for at kreativiteten blomstrer – året rundt – i leilighet 117 i tiende etasje. Men i alle fall er det der Karsten Skarphol har bodd siden mars 2018. Han har ikke angret en halv dag på at han og kone Anita byttet enebolig på Stubban med leilighet i det vi amfiboere liker å kalle Trondheims beste boligsameie.

Men tilbake til kreativiteten. Karsten (60) har mange kreative strenger han spiller på: Revy, teater, musikk, forfatter, komponist. I tillegg er han også buss-sjåfør – med meget godt humør, har jeg en mistanke om.

Det som opptar mye av multikunstnerens tid nå, er «dyreord» og tilhørende tekster. Det startet for 12-13 år siden:

– Jeg satt og så på et tv-program som handlet om Alaskas villmark. Og da slo det meg; vi har jo masse ord som vi bruker i dagligtalen, men som får en helt annen betydning dersom vi snur ordet litt på hodet. Og slik startet det lille eventyret, forteller Karsten.

Han tok kontakt med Kjetil Strand, en tidligere arbeidskollega i Posten, og en mer enn dugelig tegner.

– Jeg ba Kjetil tegne en villmark. Det gjorde han, og så begynte det å rulle.

Karsten hentet frem en rekke «dyre-ord» og ba Kjetil tegne. Tekst og tegning prydet t-skjorter, handlenett og kokkeforklær. Jo flere ord som ble hentet frem, jo flere produkt ble laget – ikke minst kalendere. («2022-kalenderen er ferdig tegnet og klar for salg.»)

Handlenett – fantasifullt det også…

Det kreative radarparet fant det også gunstig å opprette en nettbutikk, fantasimakeriet.no, og der finner du mange forskjellige produkter med fantasifulle tegninger av «dyr du ikke finner i naturen, men som er der likevel», som Karsten formulerer det.

– Foredrag tilbyr jeg også med utgangspunkt i disse ordene, egentlig reinspikket tull og tøys, smiler ord-kreatøren.

I boka som Karsten og Kjetil har laget, er det 118 tegninger og tekster. Imponerende mange, men dyreord-verdenen inneholder sikkert enda mange flere eksempler. Og Karsten er absolutt mottakelig for tips:

– Vi har fått mange innspill. Ikke alle er helt på linje med humoren vår, men uansett; får vi tips og som vi bruker, så vanker det også en liten gave fra oss.

Og for den som ønsker å kjøpe boka – enten til egen fornøyelse eller som gave, ja, så kan man slå på tråden til Karsten (90973345) eller sende ham en mail – karsskar@online.no

Boka koster 250 kroner; bestilt via Fantasimakeriets nettside og inklusiv frakt, er prisen 319 kroner.

PS!
Etter å ha bladd litt i boka, kan jeg slå fast at her er det mye dyrebar underholdning…

TEKST OG FOTO:
Tore Sæther

Her er noen av de 118 tegningene som du finner i boka:

Spyling av gulv i p-kjelleren

Fremhevet

Følgende informasjon er et forvarsel på gjennomføring av full rengjøring av parkeringskjelleren. Din Vaktmester AS er innleid med profesjonelt og egnet utstyr for en grundig rengjøring av asfaltdekket i p-kjelleren.

Gulvet i øverste plan i p-kjelleren – merket A og B – skal spyles første dag.

Alle biler, MC, scooter, sykler, bilhengere og andre ting som er i berøring av bakken må bort de to dagene arbeidet pågår. Merk at dette også gjelder sykler som står i sykkelstativene i p-kjelleren. Arbeidet i p-kjelleren deles i to.

P-kjeller del A og B må tømmes fullstendig onsdag 9/6 fra morgenen av kl. 07:30. (øverste platå)

P-kjeller del C og D må tømmes fullstendig torsdag 10/6 fra morgenen av kl. 07:30. (nederste platå)

Er noen usikker på hvilken del dere parkerer i, spør undertegnede i god tid i forkant.

Når arbeidsdag én (onsdag 9. juni) er ferdig, er det uhyre viktig at alle kjører inn sine biler og andre ting som er kjørt ut, tilbake til del A og B, slik at plassene ute blir frigjort så fort som mulig til de som skal kjøre ut innen torsdag morgen.

På «spyledag» to er det del C og D i parkeringskjelleren som skal rengjøres.

Ja, det vil bli trangt og i verste fall ikke parkering å oppdrive ute mens arbeidet pågår! 

Vi har avtale med Bergheim Terrasse om at vi kan benytte deres plasser som eventuelt er ledige disse to dagene. 

Vaskeplassen vår kan benyttes, derfor blir det ikke anledning til bilvasking de to dagene spylingen av P-kjelleren pågår.

Det er meget viktig at det ikke parkeres rundt omkring, type «høl i hodet» parkering. Husk at adkomstveien til hovedinngangen må være tilgjengelig.


Bergheim Barnehage får beskjed om at vår løpende avtale ikke gjelder disse to dagene.

Ytterligere påminnelse om utkjøring/innkjøring/utkjøring kommer på vårt felles sms-system når aktiviteten nærmer seg.

Med smidighet og kreativitet fra oss alle, er jeg helt sikker på at dette blir meget bra. 

Med vennlig hilsen
Trond Heimdal
(Vaktmester´n)

Fargen på søylene beholdes

Fremhevet

Styret har vedtatt enstemmig at den mørke fargen på de seks søylene i foajeen beholdes. Ett medlem av utsmykningskomiteen (UK) har sagt seg sterkt uenig i fargevalget.

Fra styremøtet holdt 27. april fremgår det også at det nå er gjort vedtak om etablering av sykkelstativ i sykkelboden. Fra vaktmesteren er det også notert et aldri så lite hjertesukk…

Informasjonsskrivet fra det siste styremøtet finnes under filen «styret»
Akvarell-maleren i 8. etasje

Fremhevet

På veggene i leiligheten til nyvalgt medlem i amfistyret, Karin Letnes, henger det flere flotte akvarellmalerier, som hun selv har malt. Det er forresten ikke bare på veggene i hennes egen leilighet det henger bilder med Karins signatur.

– Jeg har gått på mange akvarellkurs opp gjennom årene, malt mange bilder, men har ikke hatt noen utstilling. Likevel er det noen som har vist interesse når de har sett at jeg har vært i gang med et nytt bilde, forteller Karin.

VI PRESENTERER STYRET

Tre akvarell-maleri som henger i stua i 8. etasje. Motivene er hentet fra fri fantasi.

Vårt ferskeste styremedlem har alltid vært østbyjente. Født på gamle Strinda sykehus og oppvokst på Fagerheim Gård på Lade hvor faren var bestyrer. Hun giftet seg og flyttet sammen med sin Frank i 1962, og etter noen år mer midt i byen, gikk flyttelasset østover, til Persaunet, til huset som Frank hadde vokst opp i. Der ble de boende i rundt 35 år.

Året er 1958, 16-årige Karin(t.v.) er på kveldskurs på kunstskole på Nidarø – kveldens tema: aktmaling.

Rundt tiden da byen feiret 1000 årsjubileum (i 1997) begynte Karin og Frank å spekulere på om det kanskje var lurt å flytte i en leilighet.

– Det tok oss nesten fem år før vi bestemte oss for å satse på Bergheim Amfi. Før vi kom så langt, hadde vi blant annet vært og sett på en leilighet i Bergheim Terrasse, men de lange gangene ga oss en slags hotellfølelse, og den likte vi ikke. I februar 2003 fikk vi et vink om at det fortsatt var et par leiligheter som ikke var solgt. Den ene lå i 9. etasje og den andre i åttende. Vi valgte den i siste og har ikke angret på det valget. Vi har ikke angret en dag.

Karin (t.v.) på 50-årsdagen sin – i selvsydd kjole, av kjøkkengardinstoff…

Betaling i elegant dameundertøy

Karin fikk allerede som 16-17-åring første smak på arbeidslivet, i form av en liten deltidsjobb i en kiosk i Klostergata. Det varte bare én måned og ble etterfulgt av stilling i brødbutikk og kolonialbutikk. Allerede et par år etter debuten i arbeidslivet fikk hun jobb i en undertøysbutikk i Prinsens gate. Der ble Karin i fire år – selv om «betalingen var mindre i kroner og øre og mer i pene truser», forteller Karin med et smil.

Jobbeveien førte henne videre til A. Dahl og senere Steen og Strøm, men med salg av samme artikler – og litt mer kroner og tilsvarende færre truser i lønningsposen, ikke sant, Karin…

Karin og de tre døtrene. Bildet er tatt i 1984 med ganske så nyfødte Beate i mammas armer; Cathrine til venstre og Camilla til høyre. 

To døtre langveis fra

Etter noen år sammen med sin Frank og fortsatt ingen tilvekst i familien, satte de to i gang adopsjonsprosess, to ganger, og i 1971 og to år etter, kom først Cathrine og så Camilla – begge fem måneder – den lange veien fra Sør-Korea til Norge. Karin ble «hjemmemamma» i 17 år. Uten at det var planlagt, ble Karin mot de fleste odds gravid; hun og Frank ble foreldre for tredje gang. Siste tilvekst i familien, Beate, fikk ganske fort tre mammaer, som Karin uttrykker det. Cathrine og Camilla tok seg veldig godt av lille-søsteren.

Sceneskifte på arbeidsfronten

Da Karin var klar igjen for arbeid utenfor hjemmet, innebar det et realt arenabyks – fra undertøy til omsorg.

– I 1991 ble jeg tilbudt jobb i hjemmesykepleien på Persaunet, og tre år åpnet det seg en mulighet til å jobbe på Tyholt dagsenter. Der ble jeg i ti år, til 2004, da jeg ble uføretrygdet og etter hvert pensjonert.

God stemning under ferie på Mallorcai 1977.

Inn med styre-erfaring

Etter å ha vært vara til styret her hos oss på Bergheim Amfi, ble Karin altså valgt som medlem. Og vervet er ikke det første i sitt slag for styrets eldste:

– Jeg har sittet i styret i tidligere Korea-foreningen i Trøndelag. Leder – eller president som vi kalte det – i en damelosje har jeg også vært. Litt erfaring har jeg altså, og når vi bor som vi gjør, så handler det jo om å ta et tak for fellesskapet. Om jeg skulle dumme meg ut på noe vis, så er jeg gammel nok til ikke å ta all verdens på vei. På den måten er jeg litt Pippi Langstrømpe: «Å, det der har jeg aldri gjort; så det klarer jeg helt sikkert.»

«For få sosiale tiltak»

Karin trives godt på Bergheim Amfi, men noe forbedringspotensial finnes det vel…?

– Jeg savner litt flere sosiale tiltak. Det er mange enslige og ensomme som bor bak dører her i sameiet. Det er synd at vi ikke har noe eget lokale/rom vi kan møtes. Neste år skal Bergheim Amfi feire 20-årsjubileum. Da må det vel bli noen beboertreff. Vi i styret har så vidt begynt å snakke om det.

I flere år tilbrakte Karin og Frank hele vinterhalvåret i Thailand. Dette bildet er tatt fra golfbane i 2016.

– Apropos enslig, Karin. Du mistet jo din Frank i 2017 og har opplevd det å bo sammen med din kjære i mer enn 50 år for så å bli alene. Hvordan har du tatt det?

– Frank ble syk for 15 år siden; først «parkinson» og så i tillegg demens. På mange vis så mistet jeg Frank to ganger. Etter at han døde, fulgte et par riktig tøffe år. Det var så mye som skulle ordnes opp i. Jeg var hele tiden veldig sliten. Første tre år etter at Frank døde, hadde jeg overskudd til å sørge. Da kom følelsene, sier Karin. Med to av tre døtre som bor i Trondheim, i tillegg har hun fem barnebarn, så føler Karin at hun har det fint – på alle vis, her på Bergheim:

– Selv om jeg også trives i eget selskap, så hadde jeg altså ønsket meg noen flere sosiale treffpunkter i sameiet, sier Karin Letnes.

TEKST: Tore Sæther
 FOTO: Privat 

Digitalt årsmøte nummer to

Fremhevet

59 seksjonseiere avga stemme til årsmøte 2021, det andre digitalt gjennomførte i Bergheim Amfis historie.

Vårt «maskerte» styre – et smått historisk bilde. Fra venstre; Karin Letnes, Einar Sørensen, Karin Enodd, Trond Heimdal og Rolf Kulseth.

– Men nå håper vi virkelig at det neste år kan gjennomføres et årsmøte på normalt, fysisk vis, sier styreleder Trond Heimdal og legger til:

– Selv om myndighetene kan gi grønt lys for gjennomføring av digitalt årsmøte også etter at korona-restriksjoner er opphevet, er et fysisk møte å foretrekke – også fordi vi da kan gjennomføre et beboermøte i forlengelsen av årsmøtet.

59 avgitte stemmer er 15 mindre enn til fjorårets digitale årsmøte, men bare en håndfull færre enn det som har vært vanlig stemmetall på fysisk gjennomførte årsmøter.

Alle saker vi beboere skulle svare ja eller nei på, fikk enstemmig ja. Ett punkt fikk én nei-stemme, og det var til sak 4 – godtgjørelse til styret.

Til gårsdagens møte, hvor styret var samlet på mesaninen, var det gitt anledning for beboere å ta kontakt om man ønsket. Den muligheten var det ingen som benyttet seg av.

Valgkomiteens innstilling ble altså enstemmig vedtatt, som gjør at vi nå har følgende styre:

Styreleder Trond Heimdal (ikke på valg), styremedlem Karin Enodd (ikke på valg), styremedlem Rolf Kulseth (for to år, gjenvalgt), styremedlem Einar Sørensen (for to år, gjenvalgt), og Karin Letnes (for to år, ny).
I tillegg har styret to varamedlemmer, begge valgt for ett år: Frode Grindvold (gjenvalgt) og Lena Pedersen (ny).

Øvrige valg:
Valgkomiteen: Halldis Dahl og Grethe Nergård (begge for to år)
Utsmykningskomiteen: Rita Østerlie Mørch (for ett år) og Grethe Nergård (for to år)

TEKST OG FOTO:
Tore Sæther